Algemene Voorwaarden Energetische therapie

ARTIKEL 1. AANMELDING EN AFSPRAKEN

1.1 Behandeling geschied volgens afspraak.

1.2 Cliënt kan zonder verwijzing van de arts of specialist bij de energetisch therapeut in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal de energetisch therapeut contact opnemen met uw huisarts. Indien energetisch therapeut observeert dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst energetisch therapeut cliënt terug naar de huisarts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt.

1.3 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient de cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

1.4 Een sessie duurt ongeveer tussen de 45 tot 90 min. afhankelijk van het soort therapie.

 

 

ARTIKEL 2. DOSSIERVOERING

2.1 De energetisch therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
2.2 Het dossier is en blijft eigendom van de energetisch therapeut. 15 Jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd.
2.3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, e-mail), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, het behandelplan, de sessie- en/of observatieverslagen, uiteindelijk de reden van uitschrijving en de resultaten van de behandeling. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
2.4. Cliënt kan zijn/haar dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de energetisch therapeut. Zie ook artikel 5: De rechten van minderjarigen

 

 

ARTIKEL 3. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

3.1 Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

ARTIKEL 4. DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST

 

4.1 Een therapeut en een cliënt die een behandelingsrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een ‘behandelingsovereenkomst.’ Een overeenkomst heeft als uitgangspunt dat de betrokken partijen de inhoud ervan vrijelijk kunnen bepalen. Ook hoeft niet alles op schrift te worden gesteld. Dit wordt wel aangeduid met de term contractsvrijheid.

4.2 Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt deze contractsvrijheid beperkt door de cliënt onvervreemdbare rechten toe te kennen. Afwijkende afspraken zijn alleen rechtsgeldig als dat in het voordeel van de cliënt is. Voorts kent de WGBO de cliënt rechten toe, die de energetisch therapeut niet heeft. Zo kan een energetisch therapeut niet zomaar een behandelingsovereenkomst beëindigen, terwijl een cliënt dat wel mag.

4.3 Een ander belangrijk aspect van de WGBO betreft de kwaliteit van de zorgverlening. De WGBO benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpverlener voor zijn handelen door hem te verplichten altijd te handelen als goed hulpverlener. Dat kan betekenen dat een energetisch therapeut een verzoek van de cliënt moet afwijzen omdat dit onverenigbaar is met de voor een goed hulpverlener geldende professionele standaard.

4.4 Onderwerpen die deel uitmaken van de WGBO zijn:

  • de totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst

  • de toestemming voor en de informatie over de uitvoering van onderzoek en behandelingen (informed consent)

  • geheimhouding, inclusief inzage in het medisch dossier

  • de rechten van minderjarigen en de meerderjarige wilsonbekwame cliënt

  • goed hulpverlener schap.

 

 

ARTIKEL 5. DE RECHTEN VAN MINDERJARIGEN

 

5.1 De rechten van minderjarigen zijn de afgelopen decennia op internationaal niveau uitgewerkt, onder andere in het Verdrag betreffende de rechten van het kind dat in 1989 door de Verenigde Naties werd aanvaard.

5.2 Minderjarigen mogen alleen rechtshandelingen verrichten met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Toestemming wordt echter verondersteld te zijn verleend als het om rechtshandelingen gaat waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van deze leeftijd deze zelfstandig verrichten. Dit principe is voor medische behandelingen nader uitgewerkt in de WGBO. Wie de energetisch therapeut moet informeren en om toestemming vragen voor een medische behandeling, hangt af van de leeftijd van de minderjarige cliënt:

  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de beide ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. De energetisch therapeut moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind.

  • Tevens bestaat de verplichting dat een van de beide ouders bij de behandeling aanwezig is.

  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist.

  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

 

 

ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING

 

6.1 De energetisch therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

 

ARTIKEL 7. MELDCODE HUISELIJK GEWELD

 

7.1 De energetisch therapeut zal het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling melden bij de huisarts.

7.2 Voor vermoedens van kindermishandeling is het leerstuk van het conflict van plichten nog eens bevestigd in artikel 53 lid 3 van de Wet op de jeugdzorg dat een uitdrukkelijk meldrecht bevat. Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft op basis van dit wettelijk meldrecht het recht om vermoedens van kindermishandeling, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder, bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling te melden. Daarnaast omvat het meldrecht het recht voor de beroepskracht om op verzoek van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling informatie over het kind en/of zijn ouders te verstrekken, eveneens zo nodig zonder toestemming van het kind en/of de ouder.

 

 

ARTIKEL 8. BETALINGSVOORWAARDEN

 

8.1 De door de energetisch therapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de cliënt, dienen per direct na de behandelingssessie te worden voldaan. Betaling kan geschieden via pinautomaat of per contant.

8.2 Indien het verschuldigde bedrag niet direct kan worden voldaan, is de cliënt in verzuim. Hierop kan een latere betaling worden afgesproken tussen beide partijen. Wordt deze niet voldaan binnen de gestelde termijn of vòòr de volgende behandeling, dan wordt de cliënt in gebreke gesteld en zal de behandeling komen te vervallen.

8.4 Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,00 excl. btw.

8.5 Tariefswijzigingen worden vooraf bekend gemaakt.

8.6. Behandeling is alleen op afspraak. U wordt verzocht om de behandeling of consult direct te betalen. Dit kan via pin of contante betaling. Indien verhindering, dient dit minstens 24 uur van te voren worden gemeld, anders wordt deze afspraak als nog in rekening gebracht.

 

 

ARTIKEL 9. SCHADE

 

9.1 De energetisch therapeut is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

 

 

ARTIKEL 10. VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)

 

10.1 De energetisch therapeut en cliënt verhouden zich in de therapie nimmer tot elkaar als in een arbeidsrelatie. De energetisch therapeut werkt als zelfstandige of als freelancer. Op grond hiervan kan de cliënt nooit verplicht worden tot het betalen van kosten die verbonden zouden zijn aan een arbeidsrelatie (zoals werkgeversbelastingen). Dit geldt ook voor bedrijven wiens medewerkers als cliënt gebruik maken van de diensten van de energetisch therapeut.

 

 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 

Indien energetisch therapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de vak therapie, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

11.1 De aansprakelijkheid van de energetisch therapeut voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
11.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van therapeut beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
11.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de energetisch therapeut.

 

 

ARTIKEL 12. KLACHTENREGELING

 

12.1 Indien cliënt een klacht heeft, wendt cliënt zich dan bij voorkeur tot de energetisch therapeut. De klacht zal in een persoonlijk overleg worden besproken. Cliënt en de energetisch therapeut zullen proberen tot een oplossing te komen.

12.2 Stappenplan klachten procedure

 

 

ARTIKEL 13. GESCHILLEN

 

13.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

 

 

Disclaimer

Ik ben geen arts of allesweter. Mocht er sprake zijn van advisering door mij persoonlijk, dan moet dit als zodanig beschouwd worden. Wat u doet met de informatie die u tijdens een consult gegeven wordt, of acties die daaruit voortvloeien, is altijd uw eigen verantwoordelijkheid en keuze. Alle consulten of beantwoorde vragen mogen nooit aangezien worden als een medisch, juridisch, psychologisch of financieel feit en zijn daarom altijd onderwerp voor uw eigen beoordeling en interpretatie. Dat betekent dus ook dat een consult nooit een behandeling van een arts kan vervangen.